O SPOLEČNOSTI

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost s ručením omezeným AQUASYS spol. s r.o. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 4.3.1997. Vznikla zápisem společnosti do obchodního rejstříku v oddílu C, vložka 26547 dne 20. června 1997, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně.

Předmětem činnosti společnosti je dle výpisu z obchodního rejstříku 
 • projektová činnost ve výstavbě
 • provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
 • silniční motorová doprava nákladní
 • práce s mechanizačními prostředky
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem
 • nakládání s nebezpečnými odpady
 • hornická činnost
 • geologické práce v oblasti sanační geologie a hydrogeologie
 • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Stavební činnosti společnosti Aquasys

Stavební společnost AQUASYS spol. s r.o. je specializována na provádění vodních, ekologických, dopravních staveb a výstavbu inženýrských sítí. Disponuje moderním parkem stavebních strojů a zkušeným týmem odborníků kompletně pokrývajících obory inženýrské geologie, geotechniky, hydrauliky a statiky stavebních konstrukcí.
Provádění prací zabezpečují kvalifikovaní pracovníci s dlouholetou praxí (15 a více let) na obdobných stavbách. V současné době je ve společnosti zaměstnáno cca 140 pracovníků.

Vodohospodářské stavby 

 • revitalizace vodních toků a rybníků
 • výstavba a odbahnění rybníků, včetně výpustných zařízení
 • výstavba a opravy suchých poldrů a odvodňovacích soustav
 • obnova a zakládání mokřadních ekosystémů
 • protierozní a protipovodňová opatření v krajině
 • výstavba a rekonstrukce malých vodních nádrží
 • rekonstrukce výpustných zařízení a bezpečnostních přelivů

Lesotechnické a ekologické stavby

 • výstavba a rekonstrukce lesních cest, svážnic, propustků, sjezdů, skládek dřeva a obratišť
 • obnova a zřizování cestních a porostních melioračních příkopů profilovou lžící
 • zřizování ocelových svodnic k regulaci povrchové vody na tělese cest
 • hrazení bystřin
 • likvidace (sanace) starých ekologických zátěží skládek
 • likvidace kontaminovaných látek a nebezpečných odpadů
 • zakládání a obnova prvků ekologické stability v návaznosti na vodní režim
 • sanace sesuvů půdy
 • rekultivační práce

Dopravní stavby

 • výstavba pozemních komunikací všech typů
 • kompletní rekonstrukce komunikací, včetně jejich odvodnění
 • výstavba chodníků a zpevněných ploch
 • pokládání zámkové dlažby
 • výstavba cyklistických tras
 • výstavba a rekonstrukce polních cest
 • realizace konstrukčních vrstev pomocí GPS nivelace
 • rekonstrukce a výstavba mostních objektů
 • sanace svahů

Železniční stavby

 • veškeré zemní práce pro železniční těleso
 • výstavba železničních spodků
 • výstavba železničních svršků
 • výstavba opěrných stěn, odvodnění a propustků
 • zemní práce dvoucestným rýpadlem

Pozemní stavby

 • kompletní zemní práce pro všechny stavby
 • hrubé terénní úpravy
 • komunikace, parkoviště, zpevněné plochy a hřiště
 • výstavba vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek
 • výstavba a rekonstrukce vodojemů a čistíren odpadních vod včetně technologie
 • pokládka inženýrských sítí pro bytovou a průmyslovou výstavbu
 • pokládka kabelů pro elektrické či telefonické vedení
 • komplexní pozemkové úpravy v obcích

 

 

TISKOVÉ ZPRÁVY

CYKLOSTEZKA MATĚJOV - NOVÉ VESELÍ

V sobotu 24.8.2019 jsme slavnostně otevřeli cyklostezku Matějov - Nové Veselí
Cyklostezka Matějov - Nové Veselí

KANALIZACE PETROVICE

Základní kámen stavby kanalizace v Petrovicích u Nového města na Moravě byl položen 26. června 2019.
AQUASYS - Petrovice

STRONGMAN CUP 2019

AQUASYS Strongman cup 2017

druhý ročník středoevropského poháru

CAT 730

Nové dempry CAT 730
CAT 730

BRZKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE A ČOV

Obec Brzkov zahájila provoz nové kanalizace a čistírny odpadních vod

Brzkov - odkanalizování obce

KANALIZACE STRÁNECKÁ ZHOŘ

Dne 28.11.2017 byla slavnostně zahájena realizace projektu „Kanalizace Stránecká Zhoř - Kochánov s napojením na ČOV Měřín"
AQUASYS - Stránecká Zhoř

NOVÉ STROJE CAT 315F A CAT 320E

Rozšířili jsme strojový par o dva nové stroje CAT 315F a CAT 320E
CAT 315 CAT 320

NEMOCNICE PELHŘIMOV

Nové parkoviště Nemocnice Pelhřimov bylo slavnostně otevřeno za účasti hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
AQUASYS - Nemocnice Pelhřimov

NOVÁ POSILA FIREMNÍ FLOTILY

Rozšířili jsme náš vozový park o dva nové vozy Mercedes Benz Actros 2551 LS a VOLVO FH 13 500
AQUASYS - MB a VOLVO

SPORTOVEC ROKU 2015

Naše společnost se stala partnerem prestižní soutěže SPORTOVEC ROKU 2015.
Sportovec roku 2015 

NOVÝ OBCHVAT OTEVŘEN

V pondělí 23.listopadu 2015 byl otevřen chybějící úsek důležité komunikace spojující průmyslovou zónu Jamská se silnicí I/19 vedoucí do Nového Města na Moravě.
AQUASYS - obchvat Žďár 

ČELNÍ NAKLADAČ VOLVO L120H

V letošním roce jsme rozšířili skupinu čelních nakladačů o nové VOLVO L120H
AQUASYS - VOLVO L120H

» Více