AKTUALITY

08.02.2018 | OBNOVA RYBNÍKA NOVÝ U JISTEBNICE
Zdroj: Vodohospodářské stavby

Společnost AQUASYS spol. s r.o. zahájila realizaci zakázky "Obnova rybníka Nový u Jistebnice" pro privátního investora. V rámci provádění stavby bude odstraněno 64 275 m3 sedimentu ze dna zdrže rybníka Nový, bude obnovena návodní strana tělesa zemní sypané hráze. Dále dojde k výměně výpustného zařízení a celkové rekonstrukci bezpečnostního přelivu rybníka Nový.  Účelem stavby je plná obnova akumulační a retenční funkce rybníka Nový.

AQUASYS - Jistebnice

 


 
08.02.2018 | REKONSTRUKCE A ODBAHNĚNÍ NÁVESNÍHO RYBNÍKA - BĚLČICE
Zdroj: Vodohospodářské stavby
Naše společnost dokončuje realizaci zakázky "Rekonstrukce a odbahnění návesního rybníka - Bělčice". Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2017, v průběhu realizace došlo k odstranění sedimentu ze dna návesního rybníku a vybudování monolitických zdí na návodní straně hráze a na nátoku. Po odstranění sedimentu byli archeology objeveny na dně rybníka zbytky trámů původní tvrze ze 14. století, dále byli nalezeny zbytky středověké keramiky a  drobná nezdobená zlatá přezka, rovněž středověkého původu.

 
01.02.2018 | HEŘMANŮV MĚSTEC - DEMOLICE OBJEKTŮ
Zdroj: Demolice

Pro zadavatele Česká republika – Správa státních hmotných rezerv byly ve skladovacích kapacitách Vrbice I a Vrbice II odstraněny vymezené stavební objekty. Následně došlo k úpravě dotčených ploch a výstavbě odstavných ploch ze zámkové dlažby v celkové výměře cca 2 400 m2.


 
01.01.2018 | ODKANALIZOVÁNÍ OBCE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD BRZKOV
Zdroj: Vodohospodářské stavby
Naše společnosti realizuje od září 2017 stavební zakázku "Obec Brzkov - odkanalizování obce a čistírna odpadních vod". Účelem projektu je vybudování gravitační splaškové kanalizace v délce 3 136 m, včetně odbočení z hlavních kanalizačních řadů. Dále bude vybudována mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro 350 ekvivalentních obyvatel. Celý projekt je podpořen z národního programu Ministerstva zemědělství ČR 129 250.

 
30.12.2017 | REKONSTRUKCE HRÁZE A OBJEKTŮ RYBNÍKA PSTRUŽÁK
Zdroj: Vodohospodářské stavby
Společnost AQUASYS spol. s r.o. zahájila v listopadu 2017 realizaci stavby "Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Pstružák", kde investorem stavby je společnost KINSKÝ Žďár a.s.. Účelem stavby je odstranění havarijního stavu tělesa hráze, výpustného zařízení a obnova bezpečnostního přelivu, tak aby byl schopný převést bezpečně stoletou povodeň. Projekt je podpořen z národních zdrojů Ministerstva zemědělství ČR.
 
27.12.2017 | LESNÍ CESTA "OD TESLY"
Zdroj: Lesotechnické a ekologické stavby
V měsíci listopadu jsme realizovali zakázku LC Od Tesly pro LČR - LS Nasavrky. Celková délka realizované cesty je 1404m.

 
25.12.2017 | TT PEKELŇÁK
Zdroj: Lesotechnické a ekologické stavby
V měsíci srpnu jsme předali lesní cestu " TT Pekelňák - II.etapa" Pro LČR -  LS Třebíč.
Celková délka cesty byla 525m.

 
20.10.2017 | REKONSTRUKCE ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRAHA SMÍCHOV- HOSTIVICE
Zdroj: Železniční stavby

V říjnu jsme zahájili práce na stavbě - Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov- Hostivice. Na této stavbě realizujeme železniční spodky a zemní práce na železničním svršku v žst. Praha Zličín a v žst Praha Jinonice, dále pak přeložky trubních vedení v žst Praha Jinonice.


 
13.09.2017 | KRNAP - ČERNOHORSKÝ POTOK
Zdroj: Lesotechnické a ekologické stavby

Účelem této stavby, která se blíží do finále, je oprava nebo obnova původního opevnění a stabilizace toku Černohorského potoku po povodních v Krkonošském národním parku. Současně i zmírnění destruktivních účinků splavenin realizací 3 retenčních přehrážek.


 
28.07.2017 | LESNÍ CESTA "KE ŠKOLCE"
Zdroj: AQUASYS.cz

V měsíci červenci jsme předali LC „Ke školce“  LC se nachází mezi obcemi Herálec a Vortová. Délka budované lesní cesty byla 0,4km. Celkově zastavěná plocha cca 2000m2 . Objednatel stavby: Lesy České republiky, s.p., lesní správa Nové Město na Moravě.

 


 
26.07.2017 | REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ POŘÍČANY
Zdroj: Železniční stavby
V měsíci červnu jsme zahájili práce na stavbě "Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst Poříčany". Na stavbě budeme realizovat bezbariérovou přístupovou rampu, přístupové komunikace, železní spodek a rekonstrukci staniční kanalizace.

 
25.07.2017 | BLÍZKOVSKÝ POTOK
Zdroj: Vodohospodářské stavby

Dne 30.6.2017 proběhlo předání díla „Blízkovský potok ř.km 1,610 – 2,505 – oprava dlažeb“. Jednalo se o rekonstrukci stávajících dlažeb, odbahnění a úpravu koryta. Stavba předána bez vad a nedodělků.


 
1 2 »
TISKOVÉ ZPRÁVY

KANALIZACE STRÁNECKÁ ZHOŘ

Dne 28.11.2017 byla slavnostně zahájena realizace projektu „Kanalizace Stránecká Zhoř - Kochánov s napojením na ČOV Měřín"
AQUASYS - Stránecká Zhoř

AQUASYS STRONGMAN CUP 2017

AQUASYS Strongman cup 2017

NOVÉ STROJE CAT 315F A CAT 320E

Rozšířili jsme strojový par o dva nové stroje CAT 315F a CAT 320E
CAT 315 CAT 320

NEMOCNICE PELHŘIMOV

Nové parkoviště Nemocnice Pelhřimov bylo slavnostně otevřeno za účasti hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
AQUASYS - Nemocnice Pelhřimov

NOVÁ POSILA FIREMNÍ FLOTILY

Rozšířili jsme náš vozový park o dva nové vozy Mercedes Benz Actros 2551 LS a VOLVO FH 13 500
AQUASYS - MB a VOLVO

PŘIJMEME:

- Vedoucího vodohospodářských
  staveb
- Vedoucího dopravních staveb

Více v sekci kariéra....

SPORTOVEC ROKU 2015

Naše společnost se stala partnerem prestižní soutěže SPORTOVEC ROKU 2015.
Sportovec roku 2015 

NOVÝ OBCHVAT OTEVŘEN

V pondělí 23.listopadu 2015 byl otevřen chybějící úsek důležité komunikace spojující průmyslovou zónu Jamská se silnicí I/19 vedoucí do Nového Města na Moravě.
AQUASYS - obchvat Žďár 

ČELNÍ NAKLADAČ VOLVO L120H

V letošním roce jsme rozšířili skupinu čelních nakladačů o nové VOLVO L120H
AQUASYS - VOLVO L120H

NOVÉ PÁSOVÉ RÝPADLO VOLVO EC 180 DL

Naše společnost rozšířila svůj strojový park o nové pásové rýpadlo VOLVO EC 180 DL.
VOLVO EC180 

ROZŠÍŘENÍ VOZOVÉHO PARKU O VOZY MERCEDES-BENZ

S ohledem na rostoucí požadavky zákazníků jsme rozšířili náš vozový park o tři nové vozy Mercedes-Benz. 
MB Actros

ČELISŤOVÝ DRTIČ FINLAY J-1170

Naše společnost rozšířila divizi drcení a recyklace o čelitový drtič FINLAY J-1170 v provedení s nezávislým pohonem odhliňovací sekce.
AQUASYS - FINLAY_J_1170 


» Více